ENGLISH

师资队伍

当前位置: 学院首页 > 师资队伍 > 生物统计系 > 张磊 > 正文

张磊

张磊

张磊

  • 研究员,博士生导师
  • zhangl@math.pku.edu.cn
  • 北京市海淀区学院路38号
  • 北京大学
个人简介

张磊,现任北京国际数学研究中心长聘副教授,北京大学生物动态光学成像中心研究员。

主要研究方向

科学计算,偏微分方程数值解,稀有事件及其鞍点问题的算法;数学与生命科学的交叉,计算系统生物学;计算材料科学,各类相变中的形核问题。

代表性科研项目
10篇代表性论文

1. Lingxia Qiao#, Wei Zhao#, Chao Tang*, Qing Nie*, Lei Zhang*, Network design principle for dual function of adaptation and noise attenuation, submitted.

2. Yucen Han, Yucheng Hu*, Pingwen Zhang*, Lei Zhang*, Transition Pathways between Defect Patterns in Confined Nematic Liquid Crystals, submitted.

3. Chunhe Li*, Lei Zhang*,Qing Nie*, Landscape reveals the underlying mechanisms for sharpening the gene expression boundaries, BMC Systems Biology 12:67, 2018.  

4. Lina Meinecke, Praveer Sharma, Huijing Du, Lei Zhang, Qing Nie*, Thomas Schilling*, Modeling craniofacial development reveals spatiotemporal constraints on robust patterning of the mandibular arch, PLoS Comput Biol 14(11): e1006569, 2018.  

5. Boyan Li, Lei Zhang*, Chengliang Li, Qiulin Li, Jun Chen, Guogang Shu, Yuqing Weng, Ben Xu, Shenyang Hu*, Wei Liu*, Phase Field Simulation of Critical Nuclei and Minimum Energy Paths of Cu/Mn/Ni Precipitates in Fe-Cu-Mn (Ni) Alloys, Journal of Nuclear Materials 507, 59-67, 2018.  

6. Peijia Yu, Qing Nie*, Chao Tang*, Lei Zhang*, Nanog induced intermediate state in regulating stem cell differentiation and reprogramming, BMC Systems Biology 12:22, 2018.  

7. Bihai Shi#, Xiaolu Guo#, Ying Wang, Ken-ichiro Hayashi, Jinzhi Lei, Lei Zhang*, Yuling Jiao*, Feedback from Lateral Organs Controls Shoot Apical Meristem Growth by Modulating Auxin Transport, Developmental Cell, 44, 204-216, 2018.  

8. Boyan Li, Lei Zhang*, Chengliang Li, Shenyang Hu, Qiulin Li, Jun Chen, Guogang Shu, Yuqing Weng, Ben Xu*, Wei Liu*, Finding Non-Classical Critical Nuclei and Minimum Energy Path of Cu Precipitates in Fe-Cu Alloys, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 25 085006, 2017.

9. Yanru An, Guosheng Xue, Xiaowei Zhou, Weichuan Yu, Toyotaka Ishibashi, Lei Zhang*, Yan Yan*, Apical constriction is driven by a pulsatile apical myosin network in delaminating Drosophila neuroblasts, Development, 144, 2153-2164, 2017.  

10. Weikang Wang#, Kuan Tao#, Jin Wang, Gen Yang, Qi Ouyang, Yugang Wang, Lei Zhang*, Feng Liu*, Exploring the inhibition effect of membrane tension on cell polarization, PLoS Comput Biol 13(1): e1005354. doi:10.1371/ journal.pcbi.1005354, 2017.